Spring naar content

Kamerbrief voortgang Brede Schuldenaanpak

21 mei 2019

De staatssecretaris SZW informeert de Kamer over alle initiatieven en maatregelen die er in 2018-2019 zijn genomen binnen het Actieplan Brede Schuldenaanpak.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 27 mei 2019 vertelt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke voortgang er is geboekt sinds de start van het Actieplan Brede Schuldenaanpak in 2018. 

Het Actieplan bestaat uit 40 maatregelen. Die maatregelen zijn onderdeel van 3 actielijnen:

1. Problematische schulden voorkomen

Mensen met betalingsachterstanden krijgen eerder hulp; het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om schulden te voorkomen en armoede te bestrijden. Het ministerie van Financiën pakt buitensporig lenen aan.

2. Ontzorgen en ondersteunen

Schuldhulpverlening verbeteren: de NVVK stelt bijvoorbeeld een basisnorm op met kwaliteitseisen en Schouders Eronder maakt een beroepsprofiel voor schuldhulpverleners. Ook is er meer aandacht voor kwetsbare groepen, zoals zwerfjongeren.

3. Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

Hierbij kijkt de overheid ook kritisch naar zichzelf, bijvoorbeeld naar de manier van schulden incasseren. De burger staat meer centraal en de dienstverlening wordt persoonlijker. Daarnaast heeft de overheid maatregelen genomen om het bestaansminimum van mensen te beschermen, vooruitlopend op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Gerelateerde artikelen

Kamerbrief in reactie op het rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’

De bestaande wetten over schuldhulp werken onvoldoende. Daarom werkt het kabinet aan voorstellen om die wetten te wijzigen.

Reactie per advies rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’

Staatssecretaris Van Ark reageert op alle 50 aanbevelingen uit het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'.