Spring naar content

Verschillende gezichten, diverse paden

Naar effectieve randvoorwaarden voor flexibiliteit en effectiviteit in het doorbreken van intergenerationele armoede

20 maart 2023

Ook in de Veenkoloniën zijn intergenerationele armoede en kansongelijkheid grote problemen die moeilijk te doorbreken zijn en blijven groeien. Het huidige beleid slaagt er niet in om de armoede terug te dringen. In het essay ‘Verschillende gezichten, diverse paden’ worden conclusies en aanbevelingen gepresenteerd vanuit het onderzoek naar het effectief terugdringen van intergenerationele armoede in de Veenkoloniën.

Onderzoek

Er leven in de Veenkoloniën 14.000 gezinnen in armoede. Deze armoede gaat vaak van generatie op generatie. Uit het onderzoek naar het ontstaan en voortbestaan van armoede door de generaties heen blijkt dat maatwerk en langetermijnplanning nodig zijn om de erfelijke armoede in de Veenkoloniën tegen te gaan. Op dit moment bestaat er een kloof tussen wat iemand in armoede nodig heeft en wat er aan hulp geboden wordt. Gezinnen in armoede schatten hun eigen situatie vaak anders in dan de hulpverleners. Het overheidsbeleid, de regels en de voorzieningen moeten dan ook aansluiten bij het perspectief van het gezin, zodat de vicieuze cirkel doorbroken kan worden.

Conclusies

Naar aanleiding van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er voor het doorbreken van intergenerationele armoede een benadering nodig is die zich richt op families. Iedere familie is anders en draagt op een andere manier armoede over. Er is dus maatwerk nodig. Daarnaast wordt er in het essay aanbevolen om zes randvoorwaarden te creëren die het individu of het gezin in armoede centraal stellen.

Advies

Naar aanleiding van het onderzoek wordt aan de lokale overheid en partners in de regio het volgende geadviseerd:

  • Investeer op verschillende manieren in mensen, zodat er gelijke kansen gecreëerd kunnen worden.
  • Creëer de volgende zes randvoorwaarden: samenhang, samenwerking, tijd en ruimte voor professionals, lange termijn en continuïteit in de aanpak, langdurige relaties, en kennisuitwisseling over effectieve interventies en programma’s.
  • Verminder het aantal maatschappelijke organisaties en interventies, zodat de drukte en complexiteit van de huidige armoedeaanpak teruggedrongen kan worden.
  • Evalueer de effectiviteit van interventies en programma’s structureler.

Thema’s die landelijk aangepakt moeten worden

  • Inkomen: de inkomens van de minstverdienende groepen moeten worden verhoogt.
  • Uitkeringen: werk op basis van vertrouwen en verminder de regeldrukte.
  • Armoedeondersteuning: er moet geïnvesteerd worden in structurele en langdurige ondersteuning.
  • Herverdeling: de ongelijke ondersteuning voor gelijke kansen vraagt om een herverdeling. De verrijkte kansen voor gezinnen met een achterstand kunnen gefinancierd worden door middel van belasting op vermogensoverdracht bij vermogende families.

Gerelateerde artikelen

Terugkijken webinar Saneringskrediet als vorm van schuldregeling

Wat zijn de voor en nadelen van een saneringskrediet? Wat zijn de afwegingskaders en hoe werkt het in de praktijk. Deze bijeenkomst is verzorgd door NVVK. Aan het woord zijn…

Welke initiatieven helpen bij het bestrijden van geldstress?

FNO zet zich door middel van het programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’ in om de ervaren gezondheid van gezinnen in...

Eigentijdse ongelijkheid: voorbij de klassieke sociale klassen

Ongelijkheid bestaat niet uitsluitend uit inkomstentekorten en andere economische hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld vermogen of opleidingsniveau. Ongelijkheid in economische kapitaal is...