Spring naar content

Handreiking en Checklist financiële redzaamheid statushouders

10 november 2021

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regierol in handen bij de inburgering van statushouders. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. Zorgen over financiën of gebrek aan kennis daarover kan dit doel echter in de weg staan. Gemeenten helpen statushouders hierbij maar vinden het lastig om in te schatten of een statushouder financieel redzaam is. Met behulp van de Handreiking en Checklist Financiële zelfredzaamheid kunnen gemeenten bepalen of een statushouder financieel redzaam is.

In de handreiking wordt meer uitleg gegeven over financiële redzaamheid, welke stappen naar financiële redzaamheid gezet kunnen worden en wat dit betekent voor statushouders. Daarnaast wordt in de handreiking de checklist geïntroduceerd. Met behulp van de checklist kan de financiële hulpverlener samen met de statushouder invullen welke basiszaken er al zijn geregeld of nog geregeld moeten worden. Verder zijn er viertal thema’s (betalen en inkomen, overzicht, inzicht en een vrij in te vullen thema) welke per indicator aan de hand van duimpjes ingevuld kunnen worden. Daar komt een score uit waardoor inzichtelijk wordt gemaakt waar iemand staat en wat nog aandacht behoeft. De checklist kan op verschillende manieren en voor verschillende doelen gebruikt worden. Bij een eenmalige check krijg je een moment opname, hoe vaker de check wordt gedaan hoe beter de groei zichtbaar wordt. In de handreiking wordt uitleg gegeven hoe de groei gemonitord kan worden en hoe de checklist het beste ingevuld kan worden. Tot slot worden er tips gegeven hoe een financiële hulpverlener het beste in gesprek kan gaan met statushouders.

Gerelateerde artikelen

KIS wijkmonitor 2021: grote verschillen tussen bewonersgroepen

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft de leefomstandigheden van iedere gemeente op wijkniveau in kaart gebracht. Dit geeft een beeld...

Hoe te zorgen voor ‘echt ontzorgen’?

De pilot ontzorgen Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 in. Het ministerie van SZW heeft ter ondersteuning...

Project Euro-Wijzer 3

Vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn vaak extra kwetsbaar vanwege het gebrek aan een financieel vangnet. Om te voorkomen dat...