Spring naar content

Handreiking en Checklist ‘Financiële redzaamheid statushouders’

10 november 2021

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regierol in handen bij de inburgering van statushouders. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. Zorgen over financiën of gebrek aan kennis daarover kan dit doel echter in de weg staan. Gemeenten helpen statushouders hierbij maar vinden het lastig om in te schatten of een statushouder financieel redzaam is. Met behulp van de Handreiking en Checklist Financiële zelfredzaamheid kunnen gemeenten bepalen of een statushouder financieel redzaam is.

Handreiking en checklist

In de handreiking wordt meer uitleg gegeven over financiële redzaamheid, welke stappen naar financiële redzaamheid gezet kunnen worden en wat dit betekent voor statushouders. Daarnaast wordt in de handreiking de checklist geïntroduceerd. Met behulp van de checklist kan de financiële hulpverlener samen met de statushouder invullen welke basiszaken er al zijn geregeld of nog geregeld moeten worden. Verder zijn er viertal thema’s (betalen en inkomen, overzicht, inzicht en een vrij in te vullen thema) welke per indicator aan de hand van duimpjes ingevuld kunnen worden. Daar komt een score uit waardoor inzichtelijk wordt gemaakt waar iemand staat en wat nog aandacht behoeft.

De checklist kan op verschillende manieren en voor verschillende doelen gebruikt worden. Bij een eenmalige check krijg je een momentopname, hoe vaker de check wordt gedaan hoe beter de groei zichtbaar wordt. In de handreiking wordt uitleg gegeven hoe de groei gemonitord kan worden en hoe de checklist het beste ingevuld kan worden. Tot slot worden er tips gegeven hoe een financiële hulpverlener het beste in gesprek kan gaan met statushouders.

Gerelateerde artikelen

Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Deze handreiking van Divosa richt zich op het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde statushouders. Daarnaast wordt ook ingegaan op het bevorderen...

Verschillen in leefsituatie tussen groepen naar herkomst

Het KIS heeft een overzicht ontwikkeld van de leefomstandigheden van iedere gemeente op wijkniveau. Het geeft een beeld van de leefomstandigheden van verschillende bewonersgroepen.

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond lopen een verhoogd risico op armoede. Vanwege het ontbreken van kennis over deze doelgroep is onderzoek gedaan onder bezoekers van het Vadercentrum Adam in Den Haag.