Spring naar content

Nog een weg te gaan

Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017

22 februari 2018

Tussen 2015 en 2017 werden door Regioplan, in het kader van het Actieplan “Ouderen in veilige handen”, twee onderzoeken uitgevoerd. Dit actieplan was voornamelijk gericht op het onder de aandacht brengen van ouderenmishandeling en het stimuleren van nieuw beleid binnen verschillende gemeenten om ouderenmishandeling actief te bestrijden. De uitkomsten van de onderzoeken die zijn voortgekomen uit dit actieplan zijn in dit rapport te lezen.

Om de bestaande handelingsverlegenheid te onderzoeken zijn er telefonische interviews afgenomen met ambtenaren bij de centrumgemeenten vrouwenopvang (de financiering van de aanpak van huiselijk geweld, en dus ook ouderenmishandeling, verliep ten tijde van dit onderzoek via de centrumgemeenten vrouwenopvang). Daarnaast zijn ook ambtenaren en medewerkers bij Veilig Thuis-organisaties, landelijke koepelorganisaties van betrokken stakeholders en twee ziekenhuizen met veel ervaring in de aanpak van ouderenmishandeling geïnterviewd.

Uit deze interviews is naar voren gekomen dat actie op vier terreinen wenselijk is, namelijk:

  • De samenwerking tussen formelen en informele zorg in de aanpak van ouderenmishandeling.
  • Het juridisch kader.
  • De aanpak van ouderenmishandeling bij ouderen met een migratieachtergrond.
  • De aanpak van ouderenmishandeling nadat een melding heeft plaatsgevonden.

Onderzoek naar de stand van zaken in gemeenten.

Dit onderzoek richt zich op de manier waarop de centrumgemeenten vrouwenopvang de aanpak en preventie van ouderenmishandeling precies hebben vormgegeven. Ook dit onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews, in dit geval met verantwoordelijke beleidsambtenaren van de centrumgemeenten vrouwenopvang. In aanvulling op de afgenomen interviews zijn ook enquêtes ingevuld.

Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er meer aandacht besteedt moet worden aan:

  • De beleidsmatige verankering van de aanpak en de verbinding daarbij tussen de verschillende relevante beleidsdomeinen en uitvoerders.
  • De taakverdeling tussen Veilig Thuis en gemeenten bij de aanpak van ouderenmishandeling.
  • De borging van de aanpak in beleid en uitvoering.

Gerelateerde artikelen

Aard en omvang ouderenmishandeling

Vanwege toenemende vergrijzing, het langer zelfstandig thuis blijven wonen door veel ouderen en de groeiende focus op zelfredzaamheid gaat men...

Handreiking voor de aanpak van financieel misbruik van ouderen

Het is niet altijd makkelijk om over de persoonlijke financiële situatie te spreken en al helemaal niet met mensen van buiten je “eigen” kring. Financieel misbruik van ouderen blijft dan…

Financieel misbruik bij ouderen

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een handreiking ‘Aanpak financieelmisbruik bij ouderen’ ontwikkeld. Deze handreiking is ontwikkeld voor professionals, vrijwilligers en anderen...