Spring naar content

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden: Jaarrapportage 2022

17 april 2023

Elk kwartaal brengen Divosa en de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden uit. Uit de jaarrapportage van 2022 blijkt dat het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening, tegen eerdere verwachtingen in, niet sterk is gestegen in 2022. Het aantal aanmeldingen ligt weer op het niveau van voor corona. Deze conclusie komt overeen met cijfers uit de BKR Monitor 2022.

Aantal aanmeldingen

Gedurende 2022 is het aantal aanmeldingen elk kwartaal relatief stabiel gebleven. Eind 2022 lag het percentage aanvragen 2 procent hoger dan het aantal aanvragen van begin 2022. Een mogelijke verklaring voor deze kleine stijging is het positieve effect van de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid om de energietoeslag betaalbaar te houden.

Doelgroepen

Daarnaast vallen er in 2022 drie specifieke doelgroepen op die zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Het gaat hier om de (ex-) ondernemers, (werkende) personen die hun energietoeslag niet meer konden betalen en jongvolwassenen (tot 27 jaar). Voor die laatste groep is dit een zorgelijke ontwikkeling. Diverse organisaties zien een toename in het aantal jongvolwassenen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Jongvolwassenen geven meer dan anderen aan dat ze moeite hebben om rond te komen en hebben meer dan gemiddeld te maken gehad met betalingsproblemen in de afgelopen 12 maanden. De hoge vaste lasten zijn hier de voornaamste reden voor. Daarnaast is het inkomen van jongvolwassenen over het algemeen lager dan dat van 30-plussers. De schuldhulpverlening is ondanks het toenemende aantal jongvolwassenen dat zich aanmeld niet overbelast geweest in 2022.

Gerelateerde artikelen

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2022

In de jaarrapportage 2022 van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden wordt een beeld geschetst van de werkwijzen en de uitvoering...

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2023

Gemeenten en vastelastenpartners zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht om invulling te geven aan de vroegsignalering van schulden. Energiebedrijven,...

Burgerperspectief op schuldhulpverlening

Hoe ervaren mensen de schuldhulp die zij krijgen? De Nationale ombudsman deed onderzoek en ontdekte knelpunten, zoals drempels voor toelating, gebrek aan maatwerk, lange doorlooptijden en slechte bereikbaarheid. Hij geeft…