Spring naar content

Project Euro-Wijzer 3

19 september 2020

Vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn vaak extra kwetsbaar vanwege het gebrek aan een financieel vangnet. Om te voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden ontwikkelen heeft VluchtelingenWerk Nederland het project Euro-Wijzer 3 ingericht. Hiermee worden vluchtelingen ondersteunt bij de weg naar financiële zelfredzaamheid. Het originele project liep van februari 2018 tot december 2020. Ondertussen maakt Euro-Wijzer uit van de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk.

De methode Euro-Wijzer richt zich specifiek op de aanpak van het voorkomen van schulden bij vluchtelingen. Uit eerdere ervaringen weet VluchtelingenWerk dat het het meest effectief is om de methode vroeg in het integratieproces in te zetten.

Waarom?
Er wordt in Nederland veel aandacht aan schulden en armoede besteedt. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in problematische schulden terecht kan komen. Hun verblijf in Nederland begint vaak al in een kwetsbare positie wat betreft inkomen. Dit wordt beïnvloed door een aantal verschillende factoren.

 • Er worden vaak al schulden gemaakt om de reis naar Europa/Nederland te kunnen maken.
 • Er wordt een financiële druk ervaren vanwege de achtergebleven familie van statushouders.
 • Het inrichtingskrediet dat statushouders ontvangen voor de inrichting van hun huis is meestal een lening.
 • Om de inburgeringslessen te kunnen betalen moet meestal een lening worden afgesloten bij DUO.
 • Vluchtelingen komen vaak uit een omgeving waarin overleven centraal stond. Het is dan ook uitermate moeilijk om zonder begeleiding en zonder beheersing van de Nederlandse taal zelfredzaam te worden in een digitale en complexe samenleving.

Doelstelling
De doelstelling van het project is dat Euro-Wijzer structureel onderdeel wordt van de begeleiding van VluchtelingenWerk. Hierdoor kan er op alle locaties van VluchtelingenWerk financiële begeleiding worden geboden aan vluchtelingen, zodat hun financiële zelfredzaamheid en integratie in de Nederlandse samenleving worden verbeterd

Methode
Om de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen te vergroten, kent de methode Euro-Wijzer drie onderdelen:

 • Euro-Wijzer richt zich op het ontwikkelen van basale financiële competenties, zoals bijvoorbeeld inzicht krijgen in een maandbudget.
 • De cursus Omgaan met geld in Nederland wordt ingezet om kennis over het ingewikkelde Nederlandse financiële systeem te bieden. Hiervoor is de bestaande Nibud cursus ‘Omgaan met Geld’ toepasbaar gemaakt voor vluchtelingen.
 • De budgetcoaching is bedoeld voor vluchtelingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld nog weinig financiële vaardigheden hebben of in een complexe financiële situatie zitten.

Voor wie?
Euro-Wijzer 3 is bedoeld voor vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning, die nog onvoldoende kennis hebben van omgaan met financiën in Nederland en/of onvoldoende financiële vaardigheden hebben om hun budget zelfstandig te beheren. De methode is toegespitst op vluchtelingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen en/of laaggeletterd zijn, door beeldmateriaal, filmpjes, speciale oefeningen, de inzet van een tolk en materialen in eigen taal. Door vragen als ‘Hoe ging dat vroeger bij jou?’, sluit de cursus aan bij de persoonlijke situatie van de vluchteling en kan de methode worden gebruikt voor deelnemers met heel diverse achtergronden en opleidingsniveaus.

Resultaten van Euro-Wijzer 3:

 • Er zijn er op iedere locatie van VluchtelingenWerk voldoende specifiek getrainde vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders, cursusleiders en/of budgetcoaches): landelijk minimaal 600.
 • Er zijn minstens 3.600 vluchtelingen begeleid richting financiële (zelf)redzaamheid.
 • De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk hebben kennis van methode Euro-Wijzer en de bijbehorende materialen.
 • De trainingen voor vrijwilligers zijn opgenomen in het landelijke en regionale trainings- en opleidingsaanbod van VluchtelingenWerk.
 • De aanpak van Euro-Wijzer en de resultaten van een effectmeting zijn gedeeld met externe partners.
 • Er wordt samengewerkt met externe partners, waardoor een regionaal of lokaal netwerk ‘schuldpreventie’ ontstaat.
 • De aanpak van Euro-Wijzer wordt door 75% van de gemeenten omarmd en bekostigd.

Gerelateerde artikelen

Handreiking financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Deze handreiking van Divosa richt zich op het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde statushouders. Daarnaast wordt ook ingegaan op het bevorderen...

Hoe te zorgen voor ‘echt ontzorgen’?

De pilot ontzorgen Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 in. Het ministerie van SZW heeft ter ondersteuning...

Financieel kwetsbare groepen

Welke mensen hebben meer kans om in de financiële problemen te komen? Hoe groot zijn die groepen, en wat maakt hen financieel kwetsbaar?