Spring naar content

Wegwijzer Jeugd & Veiligheid

9 mei 2023

Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als onderdeel van het actieplan Wapens en Jongeren, en biedt partners praktische hulpmiddelen voor vroegtijdige signalering en interventie, met als doel jongeren tijdig op het juiste pad te krijgen.

Voor deze identificatie is het essentieel dat de procesregisseur van de gemeentelijke afdeling openbare orde en veiligheid (OOV) en de betrokken partners in het jeugdgroepennetwerk nauw samenwerken. Een succesvolle aanpak hangt hiervan af en wordt ondersteund door de bouwstenen van deze handreiking. Daarnaast is het belangrijk om een goede signalering te hebben, waarbij een duidelijke signaleringsroute wordt beschreven. Belangrijke risicosignalen worden ook benadrukt als rode vlaggen. Hoewel deze handreiking voornamelijk gericht is op procesregisseurs OOV die samenwerken met partners in de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag, is de informatie ook bruikbaar voor andere professionals die met jongeren werken. Samenwerking is cruciaal in het signaleringsproces. Wat betreft gegevensuitwisseling moeten de betrokken partijen zich houden aan de algemene principes van de privacywetgeving, zoals de AVG. De mogelijkheden voor het delen en ontvangen van persoonsgegevens zijn afhankelijk van de wettelijke taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in sectorspecifieke wetten, zoals de Gemeentewet, Leerplichtwet, Jeugdwet, Wmo en Wet politiegegevens. De grondslagen voor de betrokken partijen bij de aanpak van jeugdgroepen worden beschreven in het Modelconvenant jeugdgroepaanpak, waarin ook de mogelijkheid van gezamenlijk casusoverleg wordt genoemd.

Gerelateerde artikelen

Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Welk maatwerk bieden overheidsinstellingen als ze schulden incasseren? Sluit dat maatwerk ook aan bij de situatie van zwerfjongeren met schulden? En wat als een jongere schulden heeft bij meerdere overheidsinstellingen?

Onderzoek Week van het geld 2019

Hoe gaan kinderen in groep 6, 7 en 8 met geld om? Hoe denken ze over geld en wat vinden ze belangrijk?

NVVK podcast: Jong in de schulden

De NVVK heeft een podcast gemaakt waarin je alles te weten komt over de wereld van jongeren-schuldhulpverlening. In de podcast...